Objectius de Desenvolupament Sostenible

La Fundació contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els ODS són  una iniciativa de Nacions Unides per contribuir entre tots (administració, empreses, entitats, ciutadania) a uns objectius concrets (17) per gaudir d’un món sostenible al 2030. Fundalis hi contribuïm mitjançant la nostra missió i activitats de suport a les persones amb discapacitat i trastorn mental.

Amb la voluntat de millorar la qualitat de vida, la Fundació ofereix diversos serveis com els Centres Ocupacionals i els Serveis de Suport a La Llar, Suport Familiar i Serveis de Lleure (ODS 3), Serveis Formatius (ODS 4), Integració Laboral i Centre Especial De Treball (ODS 8, 9,12).

La Fundació defensa els drets laborals i fomenta l’ocupació de les persones amb discapacitat i trastorn mental (ODS 8) i impulsa la seguretat laboral (ODS 3) de tots/es els treballadors/es mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut i les avaluacions dels riscos del lloc de treball. La Fundació manté i reforça la seva certificació en la norma OHSAS 18001 (gestió de la Prevenció de Riscos laborals).

La Fundació disposa d’un Pla d’Igualtat (ODS 5, 10) per garantir la igualtat de tracte i la qualitat de contractació i promoció de les persones que hi treballen, millorant la seva formació i ocupabilitat. La Comissió d’Igualtat coordina el II Pla d’Igualtat (2019-2022) està treballant en la revisió del Pla d’Igualtat 2021-2024.

La Fundació fomenta les ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11) mitjançant la creació d’ocupació de persones amb dificultats i l’elaboració de productes amb intervenció de persones amb diversitat funcional, promovent el consum responsable a empreses, administracions i ciutadania.

La Fundació continua desenvolupant el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental dels seus serveis i activitats (ODS 12) mitjançant el control de consum de combustibles, reducció de restes vegetals, reducció del consum de productes fitosanitaris i fertilitzants, execució de projectes forestals i publicacions de conscienciació i informació ambiental.

La Fundació treballa en aliances (ODS 17) formant part de les organitzacions CEPTA, DINCAT, AEES DINCAT, Plena Inclusió i FEGP per crear xarxa i aportar millores al sector. Es col·labora regularment amb entitats com Sinergrup, Fundació Ginac, Fundació Santa Teresa, Empresa d’Inserció i Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona, i es treballa en col·laboració amb diferents agents públics i privats per a la consecució dels objectius.

La Fundació ofereix a les empreses i administracions serveis que, a més de facilitar l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral (ODS 8), reforcen la seva Responsabilitat Social Corporativa, integrant aspectes econòmics, mediambientals i socials.

Mitjançant la cartera de serveis del Centre Especial de Treball, la Fundació busca la col·laboració de les empreses i administracions interessades a participar en l’itinerari d’inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i ofereix el servei gratuït de contractació a través de la borsa de persones candidates amb Certificat de Discapacitat, i que han realitzat un itinerari laboral i de capacitació personalitzat.  A més, la Fundació ajuda a les empreses a complir amb la legalitat (llei 13/82 d’Integració Social de la persona minusvàlida o Llei General de Discapacitat, que obliga les empreses de més de 50 treballadors a integrar el 2% de la seva plantilla a persones amb Certificat de Discapacitat o adoptar Mesures Alternatives com la contractació de serveis a un Centre Especial de Treball (CET) o la donació econòmica a una fundació d’inserció laboral.

Les pràctiques laborals a les empreses són un complement habitual de les activitats formatives de la Fundació, mitjançant les quals les persones amb mes dificultat d’inserció laboral poden adquirir experiència laboral i conèixer diferents opcions, tasques i perfils laborals.

També es treballa amb persones i entitats voluntàries i voluntariat corporatiu mitjançant el projecte Vols Sentir el Voluntariat, amb l’objectiu d’oferir oportunitats d’enriquiment mutu entre el Voluntariat i les persones amb diversitat funcional.

Col·laborar amb Fundació a través de la RSE

La Fundació busca la col·laboració d’empreses i administracions que vulguin participar en l’itinerari d’inserció laboral de les persones amb persones amb discapacitat per trastorn de salut mental, i ofereix el servei gratuït de contractació de persones amb discapacitat, a través de la borsa de persones candidates, que poden tenir Certificat de Discapacitat, i que han realitzat un itinerari laboral i de capacitació personalitzat:

 • Assessorament i orientació professional
 • Formació en competències transversals i específiques
 • Procés de coaching
 • Tècniques de recerca de feina
 • Pràctiques professionals
 • Seguiment i suport psicosocial

La Fundació aplica un sistema integral de gestió que garanteix la qualitat dels treballs i la seguretat dels treballadors i treballadores. En dona garantia també la trajectòria professional de la Fundació, avalada per més de 30 anys d’experiència i flexibilitat per buscar solucions i crear noves oportunitats a partir de les diferents necessitats professionals.

De cara a l’empresa contractant, la integració laboral de persones amb discapacitat:

 • Contribueix a la serva qualitat de vida, desenvolupament professional i estabilitat econòmica.
 • Aporta beneficis organitzacionals de les empreses que els contracten, incorporant valors a l’ADN corporatiu com la diversitat, el Respecte, la superació i la solidaritat i la no discriminació.
 • Promou el treball en equip i l’aprenentatge mutu. Millora el clima laboral, contagia a tota la plantilla l’actitud positiva, l’alt compromís i de la gran motivació dels emprades i totes integrada i totes.
 • Millora la reputació corporativa, el Reconeixement intern de la direcció i de l’orgull de pertinença a una empresa que respecta i integra persones amb discapacitat.
 • Permet que comptar amb Treballadors eficients en Tasques Específiques que per a Altres Treballadors puc suposa un problema.
 • Millora les instal·lacions de l’empresa, que han de ser accessibles, sense barreres arquitectòniques, llocs de treball i lavabos adaptats.