Informació bàsica sobre protecció de dades personals:

 

Responsable FUNDACIÓ PRIVADA ONADA
Finalitats Gestionar els serveis que ofereix la Fundació i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).
Legitimació Interès legítim mutu i consentiment
Destinataris Pròpia organització. Sense previsió de cessió a tercers, exceptuant altres organitzacions col·laboradores o les assenyalades per la legislació vigent a requeriments de l’Administració pública competent.
Drets usuaris Accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades personals
Exercici dels drets Correu electrònic a protecciodedades@funsalis.org o mitjançant correu ordinari a l’adreça de la FUNDACIÓ PRIVADA ONADA a / Riu Llobregat, 10 (43006 Tarragona), acompanyant en qualsevol dels casos l’acreditació documental d’autenticació de la seva identitat.
Informacion addicional Per a més informació sobre la nostra Política de dades personals, pot llegir a continuació.

 

L’objectiu de la Política de Privacitat de la Fundació Privada Onada és protegir la informació a Internet i les dades que l’usuari pugui introduir en la web.

 

Aquesta Política de Privacitat està presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal: Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el Reglament General de Protecció de Dades.

 

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les seves dades és la Fundació Privada Onada amb domicili social al carrer Riu Llobregat, 10 (43006 Tarragona).

Si té alguna consulta relativa a la protecció de dades pot contactar amb nosaltres a través del correu electrònic: protecciodedades@fundalis.org.

 1. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, usuaris, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix la Fundació i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

No hi ha previsió que les seves dades siguin cedides a tercers, amb l’excepció d’altres organitzacions col·laboradores o les assenyalades per la legislació vigent a requeriments de l’Administració pública competent.

 1. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, la Fundació Privada Onada conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació dels serveis i per complir amb la finalitat per la que van ser recollides, mentre no exerceixi els drets de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades personals.

Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és l’interès mutu i el consentiment de l’usuari.

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a la Fundació Privada Onada en l’àmbit de la gestió dels seus serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

Les persones treballadores de la Fundació Privada Onada que tenen drets d’accés autoritzat, d’acord amb l’estructura de seguretat interna de la Fundació Privada Onada, poden accedir a les seves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Totes les persones treballadores de la Fundació Privada Onada han estat formades i informades de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord  de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per  a la gestió adequada de la prestació del servei.

La Fundació Privada Onada ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.

 1. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protecciodedades@fundalis.org acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat.

Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació de la seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. Quina és la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió de la formació a bonificar o bonificada, informació comercial, creació de factures, com per exemple  nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

 1. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de  marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

 1. Quina es la Política de Privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas.

En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant protocol VPN.

 1. Quina és la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

La Fundació Privada Onada ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

La Fundació Privada Onada ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

 1. Quina és la Política d’esborrat front baixes del servei?

La Fundació Privada Onada desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

 1. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

La Fundació Privada Onada ha designat a una persona com a Delegada de Protecció de dades (DPD) per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de dades a protecciodedades@fundalis.org

En cas que la Fundació Privada Onada identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.