AVÍS LEGAL

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web, que es publica sota el nom de domini web www.fundacioonada.org i que és titularitat de la Fundació Privada Onada, assumeixen i es comprometen a respectar.

 1. Identificació de l’Entitat

En compliment del que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic [LSSICE], s’informa que aquesta pàgina web és titularitat de la Fundació Privada Onada, amb CIF núm. G43768019, domicili social a l’C/ Riu Llobregat, 10 (43006 Tarragona), telèfon 977 55 29 26 i correu electrònic de contacte onada@fundacioonada.org

 1. Condicions d’ús

La simple i mera utilització de la present pàgina web, atorga la condició d’usuari i implica obligatòriament l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en el present Avís Legal. Si l’usuari no estigués conforme amb aquestes, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web.

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis posats a la seva disposició de la manera i en la forma que s’estableix, obligant-se a no utilitzar la web i els seus serveis amb finalitats il·lícites i/o contraries a les establertes en aquestes condicions generals, que poguessin ser lesives de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar o impedir el seu correcte funcionament o dels serveis que s’ofereixen.

La informació que es posa a disposició dels usuaris a través d’aquesta web té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereix ni té caràcter de compromís vinculant o contractual. Aquesta informació pot ser modificada, desenvolupada o actualitzada sense notificació prèvia.

 1. Garanties i responsabilitats

La Fundació Privada Onada no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web i als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que vetllarà per a, si escau, evitar-los i esmenar-los o actualitzar-los. Per tant, la Fundació Privada Onada no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions.

L’accés a la pàgina web no implica l’obligació per part de la Fundació Privada Onada de controlar l’absència de virus, o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfestació de programes informàtics nocius. Per tant, la Fundació Privada Onada no es fa responsable d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix o dels possibles errors de seguretat i danys en el sistema que puguin causar-se durant la visita d’aquesta web que està allotjada en un Servidor de Serveis I.S.P. que compleix les condicions i requisits exigits legalment en matèria de protecció de dades i seguretat.

La Fundació Privada Onada exclou tota responsabilitat per les decisions que l’usuari pugui prendre basades en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la pàgina web. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics i sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

La Fundació Privada Onada no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir mitjançant els enllaços o links que conté aquesta web, sobre les quals la Fundació Privada Onada no exerceix cap mena de control, excepte les pròpies d’aquesta, no responent ni dels continguts ni de l’estat d’aquestes pàgines. Tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquesta web.

 1. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat del contingut d’aquesta web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la Fundació Privada Onada o, si escau, de tercers legalment legitimats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la pàgina web i als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, còpia, distribució, cessió a tercers, comunicació pública, manipulació, supressió o transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquesta web incloent informacions, textos, dades, continguts, gràfics, logotips, marques, icones, disseny, enllaços, arxius d’imatge i/o so i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’usuari de la pàgina web, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, sense el previ i exprés consentiment de la Fundació Privada Onada, tret que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a la Fundació Privada Onada per la legislació vigent en Propietat Industrial i Intel·lectual. L’incompliment d’aquesta obligació per part de l’usuari, podrà constituir infracció sancionable per aquesta legislació.

 1. Hiperenllaços

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i https://www.fundacioonada.org/ hauran d’observar i complir les condicions següents:

 • Quan l’hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina web d’inici (sense reproduir-la), no serà necessària autorització prèvia. Qualsevol altra forma d’hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de la Fundació Privada Onada.
 • No es crearan quadres o frames amb la pàgina web https://www.fundacioonada.org/.
 • No es declararà ni es donarà a entendre que la Fundació Privada Onada ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o llocs a la disposició de la pàgina Web en la qual s’estableix l’hiperenllaç.
 • La pàgina Web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

La funció dels hiperenllaços que apareixen en aquesta Web, és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres webs que contenen informació sobre la matèria. Aquests hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni cap recomanació, no fent-se la Fundació Privada Onada responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Les polítiques de privacitat d’aquests hiperenllaços són alienes a la Fundació Privada Onada. En accedir a tals llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

 1. Política de cookies

La Fundació Privada Onada no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les direccions IP d’accés. Només s’utilitzen cookies pròpies de sessió amb finalitat tècnica, que són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen.

 1. Política de privacitat i protecció de dades

La Fundació Privada Onada compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

La Fundació Privada Onada ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan sigui sol·licitat l’emplenament d’un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb l’expressada finalitat, i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Per evitar que la informació que contenen els nostres fitxers no estigui actualitzada i contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

 1. Portal de transparència

A través de la informació publicada en aquesta web, la Fundació Privada Onada atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per a facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

 1. Vigència temporal de la informació de la web

La Fundació Privada Onada es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establertes en aquesta web així com els seus continguts, de manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

 1. Legislació i jurisdicció aplicable

Per totes aquelles qüestions relacionades amb la interpretació, aplicació i compliment d’aquest avís legal, així com aquelles reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen es sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals del Vendrell, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que els hi pugui correspondre.

Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d’ús es declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta d’estipulacions seguiran en plena vigència i efecte.