La Fundació

La FUNDACIÓ PRIVADA ONADA és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb més dificultats de la comarca del Tarragonès.

La FUNDACIÓ PRIVADA ONADA és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, amb seu social a L’Espai de Trobada, al carrer Riu Llobregat No.10, 43006, Camp Clar de Tarragona, inscrita en el Registre d’entitats, serveis i establiments socials, en data 11/11/2004 i amb el número 2034. Podeu descarregar aquí els Estatuts de la Fundació Privada Onada i contactar al telèfon 977 55 29 26, al fax 977 54 28 35 o per email a onada@fundacioonada.org

MISSIÓ 

Aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran, i de les seves famílies, així com d’altres col·lectius amb dificultats d’inserció sòcio-laboral, millorant l’autonomia personal i la qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, per a que disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i la plena integració social i laboral.

VISIÓ 

Ser el referent del territori, en tot tipus de serveis individualitzats de suport a les persones de col·lectius vulnerables. Actuar proactivament i de forma innovadora, activant col·laborativament recursos del territori i creant sinergies amb tot tipus d’entitats, organismes i empreses. Fer aportacions de valor per a totes les parts interessades, treballant conjuntament per desenvolupar un territori socialment responsable.

VALORS 

Sinergia · Creixement personal · Implicació · Proactivitat · Innovació · Excel·lència  ·  Actitud de Servei · Cooperació · Atenció individualitzada · Sostenibilitat · Governança responsable · Compromís · Integritat · Coherència · Participació

Coneix més sobre els valors de la Fundació.

HISTÒRIA

La Fundació Privada Onada va iniciar el seu camí l’any 1988. El Centre Especial de Treball va néixer l’any 1995, amb l’objectiu de crear i garantir l’estabilitat de tots els llocs de treball que fossin necessaris, per cobrir les necessitats laborals de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, en el l’àmbit territorial de la comarca del Tarragonès. Des de llavors, la Fundació ha viscut un creixement important, passant a ser el centre de referència en serveis laborals per la Comarca del Tarragonès, amb dos punts d’atenció, un a Tarragona i l’altre a Torredembarra (inaugurat a l’octubre de 2003).

Gràcies a aquesta llarga trajectòria en matèria d’inserció laboral, formació i acompanyament, i d’un equip humà integrat per excel·lents professionals especialitzats a cada àrea d’activitat, la Fundació pot oferir un alt grau de qualitat en els serveis laborals i d’atenció a la persona, per afavorir que les persones amb discapacitat forgin les bases per a una convivència plural d’igualtat en termes de qualitat de vida.

TRANSPARÈNCIA

La Fundació compleix amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al BOE de 10 de desembre de 2013, així com amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La Fundació fomenta la participació i el treball en equip, compartint informació i coneixements i oferint diversos mitjans de participació en la presa de decisions amb igualtat d’oportunitats i disposa d’un formulari de comunicació, transparència i accès a la informacio, així com del formulari de contacte i altres canals de comunicació d’ús públic, per a sol·licitar informació.

ORGANIGRAMA

PATRONAT

És el màxim òrgan de govern i d’administració de la Fundació, i els seus membres exerceixen el càrrec gratuïtament. Consulta aquí la seva trajectòria.

  • President: Sr. Josep Poblet Tous
  • Vice-President: Sr. Josep Gomis i Martí
  • Secretari: Sr. Antoni Vives Sendra
  • Tresorer: Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, representada pel Sr. Francesc Pintado de Aizpuru
  • Vocals: Il·lutre Col·legi d’Advocats, representat pel Sr. Javier Gutiérrez Martín • Antoni Coll Gilabert • José Manuel Asensio Campoy • Jesús Martín Alonso • Júlia Ramon Puig, en representació de l’Associació de Pares amb Fills Disminuïts Matinada • Anna Maria Solé Ramos • Eduardo Sañudo, en representació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona • Antonio López López, en representació del Consell Comarcal del Tarragonès • Antoni Vives Sendra • Josep Poblet Tous

RESPONSABLES DELS SERVEIS

Director general:  José Carlos Eiriz
Directora: Marta Tutusaus
Responsable d’Administració: Anna Parera
Responsable de Serveis Transversals: Manel Garrido
Responsable de Voluntariat: Anna Trillas
Responsable Comercial i de Producció CET Taller: David Juncosa
Responsable de Recursos Humans: Laura Acosta
Responsable Serveis Jurídics i Compliance: Maria Benedicto
Responsable de Manteniment intern i noves construccions: Manuel Hernández
Responsable de Comunicació: Elena Rodríguez
Responsable Logística i Tecnologies de la Informació: Manel Lanzón
Responsable de Prevenció de Riscos Laborals: Carla Salís

SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

Les entitats de Fundalis compartim un Sistema Integrat de Gestió, amb la certificació dels sistemes de Qualitat, Medi ambient i Prevenció de Riscos Laborals (PRL).

Aquest sistema de gestió és una peça fonamental que permet que tothom actuï amb uns mateixos criteris, treballats i consensuats, aportant valor i un millor resultat.

Les auditories anuals són realitzades per l’empresa certificadora Applus. Els resultats ens permeten continuar millorant els processos i la gestió de l’entitat, i els serveis que la Fundació porta a terme.

Descarrega aquí els certificats.

COL·LABORACIÓ ENTRE ENTITATS

La Fundació treballa en col·laboració amb diferents entitats, per aprofitar sinergies que ajudin a assolir els reptes i objectius.

FUNDALIS és un conjunt d’entitats independents del Camp de Tarragona, que treballen per millorar l’impacte social i la seva gestió. Les entitats comparteixen recursos i posen en comú el coneixement i el talent per innovar i millorar els serveis a les persones. Els projectes territorials integrats impulsats a Alcover, Calafell, Tarragona i l’Escola de Turisme del Baix Penedès, són exemples d’una nova forma de treballar, en estreta col·laboració amb les administracions locals i tot tipus d’agents del territori, que permeten desenvolupar projectes on les persones, sense etiquetes, son les veritables protagonistes. SINERGRUP (Grup d’Entitats amb Sinergia Social) és una associació que agrupa a vuit organitzacions d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballen en l’atenció a col·lectius vulnerables, fonamentalment persones amb discapacitat i trastorns mentals. Sinergrup permet millorar la gestió compartint valors, anàlisis, coneixements i experiències, per aprofitar les sinergies que es produeixen quan s’estableixen aquests mecanismes d’interrelació. També permet potenciar les relacions de negoci i comercials entre les organitzacions agrupades, a través del treball en comú per millorar processos, afegir valor i ampliar mercats. Més informació: www.sinergrup.net L’Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, S.L. ha estat creada per la Fundació Onada, la Fundació Santa Teresa i la Fundació Ginac, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones en situació o risc d’exclusió laboral del territori, mitjançant processos d’acompanyament socio-laboral, formació i feina, que promoguin la seva inserció laboral en el mercat de treball. Més informació info.ei@fundalis.org FTCT és una entitat sense ànim de lucre que vetlla pels drets i interessos de les persones amb discapacitat tutelades, a través d’entitats consolidades de les Comarques de Tarragona. El servei de Tuteles vetlla per la qualitat de vida de les persones de manera integral, donant una resposta personalitzada i facilitant els suports necessaris, així com suport i assessorament a les famílies sobre incapacitacions judicials, tuteles, curateles i pre-tuteles. Més informació: www.ftct.cat

També formem part de les següents organitzacions:

Skip to content