Serveis a les persones

Per aconseguir la felicitat de les persones, la Fundació ofereix diversos serveis amb la voluntat de millorar la qualitat de vida i de donar suport en aquells àmbits que més ho necessiten.

SERVEIS FORMATIUS

Els Serveis Formatius ofereixen orientació i capacitació a les persones amb especials dificultats, afavorint la seva integració en el mercat laboral.

FORMACIÓ OCUPACIONAL I PRELABORAL

Formació laboral per a la millora de la qualificació professional, l’assoliment de competències professionals i l’aprenentatge d’habilitats socials i laborals.

SIOAS 

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció adreçat a persones amb diversitat intel·lectual i/o trastorn de salut mental inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, i a persones treballadores en fase de seguiment de la inserció i/o que requereixin aplicar la metodologia de treball amb suport.

Programa d’integració sociolaboral i promoció de la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral de persones en situació o risc d’exclusió social, que ofereix a les empreses una alternativa de RSE i potencia la profesionalització i la formació de les entitats socials adherides.

PROGRAMA SINGULARS

Adreçat a joves d’entre 16 a 29 anys beneficiaris de la Garantia Juvenil. Es realitzen sessions d’orientació i acompanyament en la inserció laboral, formacions a mida.

SERVEI D’OCUPACIÓ SOC

Curos subvencionats pel Servei d’Ocupació del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Informació i inscripcions: 977613337

INSERCIÓ LABORAL

Ofereixen a les persones amb dificultat d’accés al mercat laboral, i a les empreses, assessorament i seguiment individual, mitjançant informació de recursos i tràmits per a la inserció laboral, suport en la recerca de feina, oferta formativa per a millora de la qualificació professional, borsa de treball i suport i acompanyament en el procés d’inserció.

SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL EXTERN (SIL)

Ofereix assessorament i seguiment individual  per aconseguir una inserció satisfactòria al mercat laboral ordinari. Hi poden accedir totes aquelles persones amb el certificat de reconeixement de la discapacitat.

El SIL ofereix:

 • Informació de recursos i tràmits necessaris per a la inserció laboral.
 • Informació de recursos per a la recerca de feina de la comarca.
 • Oferta formativa per a la millora de la qualificació professional de la comarca.
 • Suport en tècniques de recerca de feina, amb sessions individuals i/o grupals.
 • Servei de borsa de treball.
 • Suport i acompanyament en el procés d’inserció i seguiment posterior.

Descarrega el Dossier d’Integració Laboral

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

Format per treballadors/es amb discapacitat i/o trastorn mental, i col·labora amb empreses socialment responsables i administracions que volen oferir oportunitats a les persones amb dificultats d’inserció, mitjançant una àmplia oferta de serveis. Els recursos obtinguts cobreixen els costos laborals i ajuden a crear nous llocs de treball.

El Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social (SCAPS) i la Unitat de Suport a Activitats Professionals (USAP) garanteixen l’atenció de qualitat i el desenvolupament personal i social dels i les treballadores del Centre Especial de Treball, i treballen per:

 • Afavorir i potenciar l’autonomia i independència dels i les treballadores en el seu lloc de treball.
 • Detectar necessitats i establir suports individualitzats, prèvia valoració de les capacitats de cada persona treballadora i l’anàlisi del lloc de treball.
 • Desenvolupar els Plans Personals de Suport (PPS) i programes de formació per a l’adaptació dels treballadors i treballadores al seu lloc de treball, noves tecnologies i als processos productius, així com afavorir la seva qualitat de vida.
 • Afavorir la integració de nous treballadors/es, mitjançant l’establiment dels suports adequats a tal finalitat.
 • Detectar i intervenir en possibles processos de deteriorament evolutiu per evitar i atenuar-ne els efectes.
 • Establir fórmules d’acompanyament i itineraris de capacitació, orientació i formació específics de les dones treballadores.
 • Assistir als treballadors/es en el procés d’incorporació a enclavaments laborals i al mercat ordinari de treball.

Si ets un treballador/a amb discapacitat i vols treballar al nostre Centre Especial de Treball, envia’ns el teu cv aquí.

EMPRESA D’INSERCIÓ DE LES COMARQUES DE TARRAGONA

Activada al 2018 per les entitats Fundalis amb l’objectiu de donar resposta en els processos de formació i inserció laboral a col·lectius vulnerables, té per missió millorar la qualitat de vida de les persones en situació de risc d’exclusió laboral, mitjançant processos d’acompanyament sociolaboral, formació i feina, que els i les apoderin i en promoguin la inserció en el mercat laboral.Les persones beneficiàries són treballadors i treballadores en situació o greu risc d’exclusió laboral, acompanyades pels serveis socials referents, i amb ganes, disponibilitat i capacitat per encetar un procés personal d’apoderament personal, ocupacional i laboral.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

Els Centres Especials de Treball (CET) tenen com a objectiu principal realitzar activitats productives per assegurar el treball remunerat dels i les treballadores i proporcionar una ocupació adaptada a les necessitats de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, amb dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Al CET de la Fundació Santa Teresa, més de 170 treballadors i treballadors amb discapacitat duen a terme diferents serveis, gràcies a la confiança d’empreses i administracions que els contracten.

Els CET generen llocs de treball per a les persones amb dificultat d’inserció laboral, que es capaciten i milloren professionalment amb l’objectiu final de trobar feina en altres empreses i assolir una inclusió laboral ordinària.

El CET treballa sota la metodologia d’atenció centrada en la persona, atenent els desitjos i necessitats de cada persona treballadora per reestructurar i reenfocar l’activitat formativa, el suport a la inserció i la intermediació laboral que cada persona requereix i atendre les inquietuds de canvis de lloc de treball. La persona treballadora rep acompanyament i suport per tal de poder realitzar un camí formatiu i facilitar, si és possible, una nova inserció laboral.

Una de les línies estratègiques de la Fundació és “Capacitar a les persones per tal de poder assumir els nous reptes plantejats”. Les activitats formatives van orientades a  capacitar professionalment a la persona per tal que assoleixi uns hàbits i actituds laborals adequades, oferint també els suports necessaris al seu entorn personal, social i familiar.

Si ets un treballador/a amb discapacitat i vols treballar al nostre Centre Especial de Treball, envia’ns el teu cv aquí.

El CET es regeix pel Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones. amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la nostra entitat.

Al Es treballa conjuntament amb diferents serveis i àrees implicades per tal d’oferir un servei integral unificat i de qualitat, com els serveis de salut, serveis socials, serveis municipals d’ocupació, centres de lleure, l’àrea de formació i altres entitats externes.

El projecte de transformació i envelliment actiu té per objectiu detectar i intervenir en els possibles processos de deteriorament evolutiu de les persones treballadores amb discapacitat, a fi d’evitar i atenuar-ne els efectes, fent les adaptacions necessàries a cada lloc de treball i oferint un servei d’assessoria legal de forma gratuïta per tal d’ajudar a les persones que puguin optar a tramitar una prestació per incapacitat laboral.

Es poden consultar i contractar els serveis del CET a Empresa Social.

PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS

Els projectes territorials integrats són una nova forma de treballar que genera oportunitats pels col·lectius amb més dificultats, en estreta col·laboració i creant sinergies amb les administracions locals i amb diferents agents i empreses del territori, on les persones, sense etiquetes, son les veritables protagonistes.

El Francolí és un parc de més 12,5 hectàrees, al costat de la llera del riu, un dels pulmons més importants de la ciutat i un espai excel·lent pel lleure de les persones que viuen o visiten Tarragona. Per a la Fundació Onada, és també un projecte que neix fruït de la col·laboració amb l’Ajuntament  de Tarragona per millorar les condicions del Parc, desenvolupant noves propostes que permetin crear ocupació per a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, aportant valor al municipi de Tarragona i als seus ciutadans. Un exemple n’és la gestió del xiringuito que dóna vida al parc, que permet llogar un espai amb carpes per a festes, celebracions, curses i moltíssimes activitats.

El projecte social del Parc del Francolí promou la inserció laboral de persones amb discapacitat i/o trastorn mental, la cohesió social i el desenvolupament sostenible d’aquest espai, on la convivència, la participació, la solidaritat i la innovació es posen al servei de les persones.

Informació, horaris i reserves al 608 23 75 39 i www.facebook.com/ParcFrancoli

L’Espai de Trobada és la seu de la Fundació i un lloc de referència a Campclar, amb un projecte de comunitat, inclusió i participació que potencia la inserció laboral i social de les persones amb més dificultats, propostes de voluntariat i una programació trimestral d’activitats obertes a tothom, que promouen la inclusió social i les sinergies amb les entitats de l’entorn. A L’Espai s’ubica el Centre Ocupacional de la Fundació, el Servei Ocupacional d’Inserció, el Servei Prelaboral per a persones amb trastorn mentali i nombrosos cursos gràcies als diversos equipaments, com aules, jardins o la cuina didàctica.

Fruït de la col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona,  la Fundació comparteix espais amb el Servei Municipal d’Ocupació, el telecentre del barri i l’escola de música, la qual cosa crea noves possibilitats de col·laboració. Entre tots es crea un nou model d’atenció a les persones, basat en la inserció en la comunitat i la creació de suports naturals.

Les activitats a l’Espai de Trobada inclouen col·laboracions amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes del Pilar, el Firavida, l’Ateneu Cultural de Dones de Campclar, el Conservatori de Vila-seca, el Conservatori de Tarragona, Sanitas Residencial de Tarragona, l’Institut Escola Mediterrani, l’Escola Campclar, el Punt Òmnia de Campclar, la Llar d’infants municipal la Taronja, la Llar d’infants municipal de Bonavista, la llar d’infants municipal el Ninot, la llar d’infants municipal la Baldufa, els Mossos d’Esquadra, la Comissió de la Dona de Campclar, la Biblioteca de Torreforta, la Fundació Pere Tarrés, Proyecto Andrea i la Fundació Casal l’Amic, entre moltes altres.

ATENCIÓ DIÜRNA

El Centres d’atenció diürna ofereixen serveis adreçats a les persones adultes amb discapacitat intel·lectual que, de forma temporal o permanent, no poden accedir a la vida laboral activa.

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL

Té per objectiu desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats individuals de les persones, fomentar la seva autonomia personal i social i millorar la seva integració a la comunitat.

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ

Té per objectiu mantenir i potenciar les capacitats i competències de les persones, per tal d’afavorir la seva integració sociolaboral.

ATENCIÓ INFANTIL I JUVENIL A PERSONES AMB AUTISME

Té per objectiu millorar la qualitat de vida i la felicitat dels infants i joves amb TEA i de les seves famílies, oferint els suports especialitzats i individualitzats necessaris.

SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR

Els serveis de suport a la llar ofereixen una atenció adaptada a les necessitats de cada persona en les activitats de la vida diària. L’objectiu principal és desenvolupar una vida el més autònoma possible, tant a la pròpia llar com a la comunitat.

LLAR RESIDÈNCIA

Ofereix un habitatge amb els suports necessaris per tal que les persones puguin desenvolupar-se amb autonomia i qualitat de vida. Són petits nuclis de convivència, ubicats en l’entorn urbà per potenciar la integració en la comunitat.

SUPORT A L’AUTONOMIA I VIDA INDEPENDENT

Facilita l’accés a una vida més independent, en el domicili habitual, oferint suports flexibles i dimàmics que s’ajustin a les necessitats i expectatives de la persona en cada moment (SAVI).

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

Conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

RESPIR FAMILIAR

El servei de Respir familiar facilita a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i a les seves famílies estades temporals en serveis residencials.

Més consells per a l’autonomia autonomia personal, l’autocura, l’autoconeixement, l’autocontrol i l’autoprotecció:

Ús segur, saludable i inclusiu d’Internet i dispositius electrònics

SUPORT FAMILIAR

El suport a les famílies és un conjunt de serveis adreçats a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, per atendre les seves necessitats, dubtes o consultes, personalitzades amb les necessitats concretes de les persones i dutes a terme pels educadors/es socials o el voluntariat.

SERVEI DE TUTELA

Orientació i assessorament sobre les figures de protecció i suport per garantir la protecció dels drets, interessos i capacitat jurídica de les persones. Més informació a www.ftct.cat

SERVEI BON DIA

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

SERVEI VIU L’ESTIU

Els casals d’estiu són una alternativa de lleure i un parèntesi a la rutina diària, a partir de l’organització d’activitats en funció dels interessos de les persones. Aquest projecte neix de la voluntat de proporcionar a les famílies tant facilitats per a la conciliació familiar com per a disposar d’un temps personal durant l’estiu.

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

 

SERVEI DE LLEURE I ESPORT

Ofereix durant tot l’any un seguit d’activitats lúdiques, culturals i esportives. Les persones tenen l’oportunitat de participar en diferents activitats creatives, de comunicació i d’integració en els esdeveniments col·lectius, que tenen per objectiu fomentar l’autonomia personal i desenvolupar la participació en la comunitat, mitjançant l’oci de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

Skip to content