La Diputació de Tarragona col·labora amb el projecte Aprèn de la Fundació Onada

Aprèn és un projecte integral  que la Fundació Onada va començar a treballar per implantar i desenvolupar al llarg del 2021, per formar  a les persones amb discapacitat, risc d’exclusió o dificultats d’inserció en aquelles competències genèriques, transversals i tècniques necessàries per a poder accedir al mercat laboral ordinari.

Aprèn ha tingut en compte un model que pretén reorientar el Centre Especial de Treball cap a una perspectiva de centre de formació i capacitació, de tal manera que actuï com a facilitador de noves oportunitats laborals del col·lectiu atès en l’empresa ordinària.

Aquest enfoc permet crear un flux de rotació de personal necessari per generar noves oportunitats formatives a la resta de persones que no troben feina, o que necessiten accedir al Centre Especial de Treball.

El Projecte Aprèn s’ha basat en un sistema de treball conjunt i interdisciplinari, centrat inicialment en la recollida de dades, anàlisi de l’entorn laboral i anàlisi de les competències dels i les participants. En fases posteriors, s’ha treballat en el desenvolupament d’un itinerari formatiu, àgil i adient per a cada persona, amb la finalitat d’inserir als participants en aquelles ofertes laborals per a les quals s’han format i preparat, ja sigui a curt, mig o llarg termini, en funció de les demandes detectades del mercat de treball ordinari, així com dels perfils competencials de les persones participants.

La metodologia d’Aprèn s’ha fonamentat en tres fases de treball:

  • Avaluació: anàlisi de candidats, del client (empresa) i recollida de dades
  • Programació de la formació
  • Avaluació i preparació per a la inserció.

Per al desenvolupament del projecte, la Fundació s’ha dotat de personal tècnic qualificat que, conjuntament amb l’equip de Formació i Inserció, així com dels tècnics específics de la Unitat de Suport a l’activitat professional (USAP) del Centre Especial de Treball (CET), han realitzat un treball d’estudi en profunditat de les persones treballadores amb especials dificultats, així com de les persones amb discapacitat i/o dificultats d’inserció tant de serveis formatius interns com de persones externes a la Fundació, que han fet demanda de feina al llarg de l’any.

En total s’ha treballat amb 137 persones participants. Amb totes elles s’ha portat a terme una entrevista individual per competències, així com una segona entrevista en forma de prova grupal (fins a 5 participants), amb la finalitat de detectar i elaborar el seu perfil de competències, tant en relació lloc de treball que estan ocupant (o voldrien ocupar), com al que requereix una inserció en entorn ordinari de treball.

En aquesta mateixa fase d’anàlisi, el personal tècnic prospector ha desenvolupat una elaborada i necessària tasca de contacte amb les empreses del territori per oferir informació i l’anàlisi dels llocs de treball amb més possibilitats de poder ser coberts per els participants del projecte. Així, s’ha contactat, sensibilitzat i fet anàlisi de llocs de treball a un total de 49 empreses durant l’exercici 2021.

El projecte és de gran envergadura, pel que s’ha anat prioritzant la orientació i capacitació en funció de les necessitats individuals i les detectades del mercat laboral. Durant l’exercici 2021 s’ha fet el retorn del treball realitzat amb els participants, entregant l’itinerari formatiu individual basat en el perfil de competències resultant de l’estudi de cadascú d’ells per a la millora de la seva ocupació.

De les  65 persones treballadores del CET ateses,  34  han pogut realitzar  al llarg de l’any mòduls formatius en les competències requerides  pel seu perfil o pel lloc de treball que volien ocupar, portant a terme mòduls d’entre 10-12 hores de formació especifica per a cada participant (aproximadament 400 hores de formació en total).

De les 51 persones desocupades amb discapacitat o risc d’exclusió social, ateses en el projecte per demanda de feina, 16 han estat inserides en Centre Especial de treball o en l’empresa ordinària.

La Fundació valora molt positivament la implantació i desenvolupament del projecte, amb la intenció i ànim de poder donar-li continuïtat per poder seguir  treballant en aquest àmbit, amb i per a les persones que més ho necessiten.

Amb el suport de: