El projecte “Autisme a tot Ritme” millora el benestar de les persones amb TEA i el les seves famílies

La Fundació Onada desenvolupa, amb el suport de l’Ajuntamet de Tarragona, un model integral de suport a la inclusió de persones amb TEA, un conjunt de trastorns del desenvolupament d’origen neurobiològic que provoca, entre altres, dificultats en la comunicació i en la interacció social.

En els últims anys s’ha detectat un increment notable d’infants i joves amb TEA. Amb un cas cada 100 naixements, el TEA no només impacta en qui presenta el trastorn, sinó també en la seva família, suport fonamental per a la persona amb TEA. El diagnòstic i un inici primerenc de tractament són elements cabdals a l’hora de reduir els símptomes de l’autisme i millorar la qualitat dels nens/es i de les seves famílies.

Actualment, la majoria de persones amb TEA continuen reben els mateixos suports i serveis que les persones que tenen discapacitat intel·lectual, quan en realitat es tracta de dos col·lectius amb característiques i necessitats diferents. Quan les persones amb TEA reben un suport adaptat a les seves necessitats, poden esdevenir persones molt més autònomes i independents, amb una participació activa dins la comunitat.

El TEA requereix un abordatge integral orientat a facilitar suports individualitzats, especialitzats i basats en la evidencia més adequada per millorar la qualitat de vida de cada persona. El model de suport de la Fundació Onada parteix del coneixement real d’aquest trastorn i de les mancances que els actuals sistemes d’atenció plantegen a tots els nivells, i aposta per un model innovador de suport que superi els tradicionals conceptes d’atenció i cura, i que incorpori com a eix fonamental la capacitació de les persones amb TEA, per permetre que esdevinguin ciutadans i ciutadanes de ple dret al llarg de tot el seu cicle vital.

L’ aposta de futur és poder donar un suport de proximitat, amb instal·lacions adaptades i professionals especialitzats, que treballin tant amb la persona amb TEA, com amb la seva família i els possibles cuidadors que pugui tenir, i d’aquesta manera poder canviar aquesta realitat.

Els principals objectius del projecte “Autisme a bon ritme” són:

  • Oferir suport personal i individualitzat a les persones amb TEA, per millorar la seva comunicació i disminuir els comportaments poc adaptats.
  • Donar suport a les famílies de les persones amb TEA, per incorporar estratègies que permetin millorar la relació amb el seu familiar i d’aquesta manera aconseguir millorar el benestar personal i familiar.
  • Oferir suport als cuidadors i cuidadores professionals i/o assistents personals, per facilitar la seva feina i el benestar de la persona atesa.

Aquests objectius s’han d’aconseguir mitjançant una intervenció professional individualitzada, a càrrec de persones formades específicament en el trastorn de l’espectre de l’autisme, tenint en compte les diferències en la manifestació de la condició de l’autisme, entenent i respectant la pluralitat i les seves característiques, promovent un treball transversal i integrat i creant pautes d’actuació de forma cohesionada i funcional.

Adaptació de l’espai i formació de professionals

A través de l’estudi dels components de l’espai i del perfil conductual de les persones amb TEA s’ha arribat a la conclusió que a mesura en que es treballa amb factors com la il·luminació, les formes, les textures, el mobiliari, l’acústica, la climatització i els colors, es redueixen les conductes disruptives i augmenten els moments de benestar.

Des de principis de 2021 el projecte compta, amb el suport de l’empresa Dow Chemical Tarragona, d’un mòdul prefabricat que ofereix un espai adaptat a les regulacions sensorials, amb materials adequats als interessos i les habilitats de cada persona, i que facilita la relaxació i el benestar.

La formació dels i les professionals per tal d’oferir el suport necessari a aquestes persones és imprescindible. El 2021 es va realitzar la formació en Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC) i el 2022 es realitza la formació en Anàlisi de conducta aplicat (ABA). La Fundació Rafael Panasachx ha col·laborat en la formació de professionals, i l’Ajuntament de Tarragona en l’equipament de l’espai, formació dels i les professionals i adquisició material didàctic i informàtic.

Informació relacionada: www.fundacioonada.org/ampliacio-del-centre-ocupacional-amb-un-nou-modul/