Projecte d’atenció infantil i juvenil de persones amb autisme

“Millorar la qualitat de vida i la felicitat dels infants i joves amb TEA i de les seves famílies, oferint els suports especialitzats i individualitzats necessaris”.

La Fundació Onada està desenvolupant un model integral de suport a la inclusió de persones amb autisme, apostant per acompanyar-les al llarg de tot el seu cicle vital, des de la infantesa fins a l’edat adulta, amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona.

L’autisme no és una malaltia. És una condició i una manera de funcionar, que en els darrers anys ha incrementat exponencialment, amb una prevalència d’1 cada 83 persones, només a Catalunya. El TEA (Trastorn d’Espectre Autista) és també una realitat familiar molt invisibilitzada, amb moltes famílies monoparentals, falta de recursos econòmics i de suport, professorat poc format, falta de centres de dia per a persones adultes, excès de medicació, falta de suport familiar… Per això el TEA és també un repte social, per treballar per la detecció precoç, l’estimulació temprana i la integració social de les persones i famílies que viuen amb aquesta condició.

La Fundació Onada ha posat en marxa un projecte d’atencio a infants amb TEA, per facilitar eines per millorar la seva autonomia, amb l’objectiu que puguin participar activament a més activitats socials i familiars.

La base del projecte és un treball individual i progressiu en un entorn segur, per donar als infants i les famílies eines que puguin extrapolar a l’entorn natural, on es traslladin els aprenentages. Així, es treballen activitats funcionals com anar al metge, al supermercat, dutxar-se… per tal de transformar-les en experiències enriquidores.

El projecte TEA de la Fundació Onada es treballa des del vincle i la implicació de la família i l’escola, amb uns objectius individuals en funció de la necessitat concreta de cada família i dels interessos de cada infant.

Com neix el projecte?

El projecte TEA parteix d’un increment notable de joves amb Trastorn del Espectre Autista (TEA) que arriben a la Fundació i de la constatació que una intervenció primerenca és clau en la millora de qualitat de vida de les persones TEA i les seves famílies. Així, es promou la formació dels i les professionals davant la necessitat d’una atenció cap al col·lectiu més individualitzada i específica,  i s’adapten les instal·lacions per tal de poder oferir a aquest col·lectiu un suport en funció de les seves necessitats i capacitats.

Gràcies als canvis i millores fetes, a la Fundació Onada s’ha pogut observar una disminució de les conductes poc adequades, que ha beneficiant directament a la seva autonomia, participació en les activitats i entorn comunitari i sobretot en la millora de relació amb les seves famílies.

Fruit d’aquestes bones experiències, es posa en marxa el servei d’atenció infanto-juvenil per a persones amb autisme de 3 a 21 anys, que té com objectiu donar resposta el més aviat possible a totes aquelles necessitats que poden dificultar el desenvolupament de la persona amb autisme i la seva participació en les diverses àrees de la seva vida.

Què ofereix el projecte TEA?

  • Suport personal i individualitzat per millorar la comunicació, autonomia, habilitats socials i disminuir els comportaments poc adaptats.
  • Suport a les famílies per incorporar estratègies que permetin millorar la relació amb el seu familiar i d’aquesta manera aconseguir millorar el benestar personal i familiar.
  • Treball i vincle amb la família com a nucli de la intervenció.
  • Foment i treball de les diferents àrees de la qualitat de vida perquè puguin gaudir d’experiències enriquidores i perquè la relació amb la família i l’entorn sigui el més amable possible, que i la càrrega familiar pugui disminuir.

Metodologia de treball

  • Intervenció a l’entorn natural de desenvolupament, que afavoreix la generalització dels aprenentatges més funcional en el dia a dia de l’infant, i acompanyament familiar.
  • Importància de partir de les necessitats concretes de cada família.
  • Treballar partint dels interessos de l’infant i el reforç positiu.

Més informació: sandra.crespo@fundacioonada.org

Amb el suport de