L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, AMB EL DIA MUNDIAL DE L’AUTISME

El 2007, l’Assemblea General de les Nacions Unides va instaurar el 2 d’abril com a Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, amb l’objectiu de posar en relleu la necessitat de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) i promoure la seva inclusió en tots els àmbits de la societat com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Les associacions de la ciutat de Tarragona que treballem en favor de les persones amb TEA, Astafanias, Aspercamp, Todos en Azul, Fundació Estela i Fundació Onada, i els grups municipals de l’Ajuntament de Tarragona donem suport al manifest unitari «Puc aprendre. Puc treballar» d’Autism Europe, la federació europea que agrupa noranta entitats de trenta-vuit països i representa set milions de persones amb TEA.

Sota el lema «Puc aprendre. Puc treballar», aquest any volem centrar l’atenció al voltant de dos eixos fonamentals per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA: l’accés a una educació i a una ocupació de qualitat que s’adeqüin a les capacitats, prioritats i necessitats específiques de cada persona amb TEA.

Context a Europa

La missió principal d’Autism Europe és millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme i de les seves famílies, promovent tant la inclusió social del col·lectiu com una millor comprensió de les seves necessitats específiques, per tal de construir una societat més accessible per a tothom. En aquest sentit, en línia amb els objectius de l’estratègia 2018-2021, proposa una campanya bianual amb un enfocament global que impulsi dos aspectes essencials:

 • Accedir a una educació que s’adeqüi a les capacitats, prioritats i necessitats específiques de cada persona amb TEA i que inclogui els suports adaptats requerits té un impacte molt important en el desenvolupament del seu potencial. Això també repercuteix en les seves famílies, que sovint són els seus cuidadors principals.
 • Pel que fa a l’accés a l’ocupació, les taxes d’atur entre les persones amb autisme són més altes que entre les persones amb discapacitat. S’estima que més del 90 % de les persones amb autisme estan aturades, degut en gran mesura a la manca de serveis de suport per a adults, així com a una manca generalitzada de comprensió sobre les capacitats de les persones amb TEA i el seu potencial laboral.

Per aquests motius, tenint en compte els objectius de la campanya «Puc aprendre. Puc treballar» i la situació de les persones amb TEA al nostre país, des del moviment associatiu a Catalunya reivindiquem al Govern d’Espanya i de les comunitats autònomes l’impuls de mesures per garantir l’accés a una educació i a una ocupació de qualitat, que s’adeqüin a les capacitats, prioritats i necessitats específiques de cada persona amb TEA i contribueixin a la millora de la seva qualitat de vida:

En l’àmbit educatiu:

 • Que es garanteixi una xarxa variada, suficient, específica i especialitzada de serveis, recursos i centres educatius en tots els territoris, a fi que disposin dels mitjans adequats per facilitar una educació de qualitat, individualitzada i centrada en la diversitat i les necessitats de cada persona amb trastorn de l’espectre de l’autisme.
 • Que es mantingui, flexibilitzi i innovi en les modalitats d’escolarització, de manera que es maximitzi l’èxit educatiu, el desenvolupament personal i la inclusió social, tot això d’acord amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, que en la seva definició d’educació inclusiva no pretén regular l’escolarització uniforme, sinó que s’evitin situacions de discriminació de persones pel sol fet d’estar en una situació de discapacitat.
 • Que es garanteixi la lliure elecció de modalitat d’escolarització per part dels pares i/o dels representants legals, d’acord amb l’article 26. 3 de la Declaració universal dels drets humans i l’article 13.3 del Pacte internacional dels drets econòmics, socials i culturals.
 • Que s’incrementin els recursos i la dotació econòmica per a l’àmbit educatiu, així com per a l’adequada capacitació dels membres de la comunitat educativa per garantir la bona pràctica en el seu desenvolupament i implementació.
 • Que es reconeguin específicament les persones amb TEA com a beneficiàries directes de les beques i ajudes a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
 • Que s’inclogui específicament el diagnòstic de TEA en la convocatòria d’aquestes ajudes com a documentació acreditativa de la necessitat específica de suport educatiu (en cas de no disposar dels certificats determinats en la convocatòria).

En l’àmbit del treball:

 • Facilitar a les persones amb TEA l’accés a una varietat d’experiències laborals, oportunitats d’ocupació i formació continuada, comptant amb els suports necessaris i accedint a diverses alternatives (treball amb suport, programes d’orientació professional i intermediació laboral, unitats especialitzades, etc.), a través d’itineraris personalitzats i integrats d’inserció sociolaboral coordinats per les diferents administracions implicades.
 • Fomentar mesures que facilitin l’accés a l’ocupació de les persones amb TEA, amb l’anàlisi d’ajudes que afavoreixin els suports dirigits al treballador o treballadora, a l’empresa i a les entitats promotores dels programes, així com als mateixos serveis públics d’ocupació, potenciant la formació específica de les persones amb TEA segons els perfils de treballador i les necessitats de l’empresa.
 • Afavorir el desenvolupament d’estudis dirigits a conèixer la situació de les persones amb TEA en edat laboral i a fomentar la seva incorporació a la població activa i al mercat de treball ordinari.