Reforç dels serveis llar-residència i suport a la llar

Seguint les directrius de les diferents administracions respecte a les mesures de prevenció vers el COVID19, la Fundació ha suspés fins al 14 d’abril les activitats dels centres ocupacionals, SOI, Prelaboral i els Serveis Formatius, d’intermediació laboral i d’Oci, amb l’objectiu de minimitzar els riscos de contagi, prevenir sumi propagació i assegurar l’atenció a les persones més vulnerables.

Només es manté l’atenció als serveis d’habitatge i suport a la pròpia llar i l’activitat del Centre Especial de Treball amb l’objectiu de protegir els llocs de treball de les persones més vulnerables, amb les màximes mesures de protecció determinades per les autoritats sanitàries.

Aquestes mesures afecten a les 631 persones i treballadores amb discapacitat del Tarragonès, ateses per la Fundació.

Atenció als serveis residencials

Els serveis d’habitatge i suport a la pròpia llar s’adrecen a persones amb discapacitat psíquica i / o problemàtica social derivada de malaltia mental que viuen soles, en parella o amb altres persones amb dificultats. Amb l’actual situació de confinament, aquestes persones requerixen de serveis assistencials extraordinaris per poder proveir-se sense riscos de contagis

La Fundació Onada disposa de 2 pisos de suport, un a Tarragona i un altre a Torredembarra, de 4 places cadascun, i facilita suport individual a 3 persones que viuen en el seu domicili. Les persones que hi viuen requereixen especial protecció per la seva situació d’especial vulnerabilitat, ja que presenten patologies prèvies de risc, tenen contacte estret amb altres persones com els cuidadors i altres residents, i passen molt de temps en entorns tancats i convivint amb altres persones vulnerables. Amb l’objectiu de millorar la prevenció i minimitzar riscos de contagi, com a mesures generals:

  • S’ha restringit l’accés als usuaris i professionals als pisos, especialment si presenten símptomes respiratoris, gripals o febre o si han tingut contacte estret amb un cas probable o confirmació d’infeccions per coronavirus.
  • S’han suspés temporalment nous ingressos i les activitats de grups que provinguin de l’exterior, com activitats de voluntariat o d’estudiants en pràctiques, activitats intergeneracionals, les teràpies amb animals, la musicoteràpia …
  • Es realitza un control de registre de tota les persones que accedeixen als pisos, per a un possible estudi de contactes en cas de contagi.
  • S’ha reforçat la neteja i les mesures d’higiene (en superfícies, habitacions, baranes, manetes de portes, passamans, taules, etc.), així com els cartells informatius sobre la higiene de les mans i altres mesures preventives elaborades pel Departament de Salut.
  •  S’ha intensificat la protecció i prevenció de riscos laborals de les i els treballadors encarregats de l’assistència (sanitària i no sanitària)

MOLT IMPORTANT!

Es recomana a totes les persones i les seves famílies consultar http://sem.gencat.cat i recomanacions oficials sanitàries:

  • confinament màxim als domicilis, and restriccions de visites externes.
  • en cas de símptomes respiratoris, gripals o febre, abstenir-se de realitzar desplaçaments fora de l’domicili i trucar a l’061 (Sanitat Respon).
  • rentat Freqüent de mamb aigua i sabó; evitar tocar-nos ulls, boca i nas.
  • Evitar salutacions personals amb contacte físic (donar mans, petons).
  • Netejar el material compartit després de cada ús (telèfons, estris de cuina o despatx, etc.)

Més informació: