NORMATIVA RELACIONADA AMB LA NOSTRA FORMA JURÍDICA DE FUNDACIÓ

Normativa de Catalunya

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública DOGC núm. 6780, de 31 de desembre

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern DOGC núm. 6780, de 31 de desembre. Correccions d’errades al DOGC núm. 6822, de 3 de març de 2015 i DOGC núm. 6846 de 8 d’abril de 2015. Versió consolidada

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques DOGC núm. 5123, de 2 de maig. Versió consolidada

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 5288, de 31 de desembre. Versió consolidada

Ordre JUS/150/2015, de 21 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia DOGC núm. 6881, de 28 de maig

Ordre JUS/37/2015, de 2 de març, per la qual es crea el Cens d’associacions i fundacions vinculades a partits polítics, vinculat als registres d’associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya  DOGC núm. 6826, de 9 de març

Ordre JUS/281/2006, de 6 de juny, per la qual es determinen els formularis i les condicions per a la presentació dels comptes anuals de les fundacions en suport digital o per via telemàtica DOGC núm. 4651, de 9 de juny

 

Normativa estatal

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern BOE núm. 295, de 10 de desembre. Versió consolidada

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions BOE núm. 310, de 27 de desembre. Versió consolidada

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 10 d’octubre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge BOE núm. 307, de 24 de desembre. Versió consolidada

 

NORMATIVA RELACIONADA AMB LA NOSTRA MISSIÓ

Legislació estatal

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social BOE 3 de desembre de 2013, núm. 289

Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat BOE 2 d’agost de 2011, núm. 184

 

NORMATIVA COM A PRESTADORA DE SERVEIS DE LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS

Llei 12/2007 de l’11 d’octubre, de Serveis Socials DOGC 18 d’octubre de 2007, núm. 4990

Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 DOGC 20 d’octubre de 2010, núm. 5738

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació dels sistema català de serveis socials DOGC 31 de juliol de 1996, núm. 2237

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996 DOGC 26 de maig de 2000, núm. 3148

 

NORMATIVA COM A CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)

Legislació de Catalunya

DECRET 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació DOGC  30 d’abril de 2015, núm. 6862

Legislació estatal

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social BOE  30 de desembre de 2013, núm. 289

REIAL DECRET 469/2006 de 21 d’abril pel qual es regulen les unitats de recolzament a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social dels CET BOE  22 d’abril de 2006, núm. 96

Reial Decret 1368/1985 de 17 de juliol, que regula la relació laboral de caràcter especial dels que treballen en centres especialitzats d’ocupació de disminuïts BOE  8 d’agost del 1985, núm. 189

Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels Centres Especials d’Ocupació definits en l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social del Minusvàlid BOE 9 de desembre de 1985, núm. 294

 

NORMATIVA COM A SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL (SIL)

Normativa de Catalunya

DECRET 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies DOGC 1 de setembre de 2016, núm. 7196

Ordre EMO/225/2015, de 17 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015 DOGC 22 de juliol de 2015, núm. 6918

 

Normativa estatal

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social BOE 3 de desembre de 2013, núm. 95635

 

NORMATIVA COM A CENTRES OCUPACIONALS

DECRET 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a Disminuïts DOGC 14 de setembre de 1987, núm. 889

 

NORMATIVA DE VOLUNTARIAT

Legislació de Catalunya

Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme DOGC 7 d’agost de 2015, núm. 6930

Legislació estatal

Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat BOE 15 d’octubre de 2015, núm. 247