Els valors que compartim amb els i les professionals, persones ateses, treballadores, voluntàries i les famílies que en formen part, són:

Sinergia
És la integració de dues o més causes que treballen en cooperació, cadascuna amb una especialitat diferent però que es complementen, generant un efecte superior al què aconseguirien per separat.

Creixement personal
És la capacitat que tenim les persones de reflexionar i aprendre de nosaltres mateixes, de les nostres sensacions, emocions, pensaments, idees, relacions, vincles i experiències, i des d’aquest aprenentatge desenvolupar habilitats i recursos de gestió de les emocions, les relacions interpersonals, l’autodescobriment i l’apoderament, per aconseguir l’equilibri emocional i el benestar físic i mental per afrontar els reptes de la vida amb noves perspectives.

Implicació
És la participació voluntària i compromesa en una activitat, en la que la persona posa el millor de si mateixa per aconseguir el màxim resultat de la seva intervenció.

Proactivitat
És una actitud de la persona que implica la presa d’iniciativa en el desenvolupament d’accions creatives i audaces per generar millores. No es limita a una presa de decisions o a iniciar un projecte, sinó que implica també fer-se càrrec de realitzar tot el necessari perquè els objectius es concretin i aconsegueixin.

Innovació
És el procés actiu i constant d’investigació i implementació de millores en els serveis, processos o formes d’organització. La innovació s’associa a la creativitat i genera productivitat, satisfacció i riquesa, perquè posiciona nous articles o serveis i pot generar llocs de feina i beneficis al conjunt de la societat. És una actitud i els resultats sorgeixen com a resultat d’una constant tasca d’investigació i una metodologia de treball basada en la generació i posada en pràctica d’idees per a la millora continua.

Excel·lència
Perseguir l’excel·lència requereix compromís, determinació i entrega voluntària. S’oposa al conformisme i es relaciona a la idea de perfecció, a una habilitat fora del comú o a un talent difícil d’igualar, acompanyats d’una actitud activa de recerca continua.

Actitud de Servei
És un conjunt de qualitats que inclouen escolta, interès, respecte, vocació i destresa per atendre de la millor manera les persones, per resoldre els seus problemes i facilitar les eines més adequades per millorar la seva experiència.

Cooperació
És la posada mitjançant la col·laboració, contribució o posada en comú de recursos, per assolir uns objectius que satisfacin les necessitats conjuntes, amb millors resultats que per separat.

Atenció individualitzada
Conjunt de mesures per atendre singularment les persones amb dificultats en l’assoliment de les competències, que requereixen estratègies didàctiques, metodològiques i d’avaluació i suport específiques.

Sostenibilitat
Progrés, avanç o creixement a llarg termini sense extingir els recursos ni posar en risc la satisfacció de necessitats futures. El desenvolupament sostenible té com a finalitat la reconciliació dels aspectes social, econòmic i ambiental de les nostres activitats, amb la definició de projectes que resultin viables, rendibles des d’un punt de vista financer, positius per a la millora de les condicions de vida la societat en general i de les comunitats locals en particular, i compatible amb la cura dels ecosistemes i la biodiversitat i la protecció dels recursos disponibles, cuidant aspectes com els residus i les emissions que es generen.

Governança responsable
És la gestió responsable, informada, ètica i transparent, amb la voluntat de complir amb els principis de legalitat, no discriminació, independència, integritat, lleialtat, confidencialitat, qualitat i comportament ètic i respecte a la diversitat i el mediambient.

Compromís
Es la implicació al màxim en una tasca, posant totes les capacitats per aconseguir dur a terme una activitat o projecte, aportant activa i voluntàriament l’esforç, recursos i habilitats necessaris per assolir els objectius per sobre del que s’espera. El compromís cívic engloba les responsabilitats de totes les persones que componen una societat i les capacitats que posseeixen com a grup. Això vol dir que totes les persones, com a ciutadanes, tenim un compromís amb la resta de la societat que implica el compliment de les lleis, la col·laboració amb un desenvolupament i, sobretot, la predisposició per col·laborar pel benefici de tota la comunitat de la que formem part, per tal de viure en ordre, justícia i harmonia.

Integritat
Fa referència a la correcció, rectitud, honestedat, justícia i defensa dels drets, pensaments, idees i creences en què es basen tots els comportaments.

Coherència
És la presa de decisions conscient i alineada amb els principis i sistema de creences propi o compartit.

Participació
Acció i efecte de participar o formar part d’alguna cosa.