TRANSPARÈNCIA

La Fundació compleix amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al BOE de 10 de desembre de 2013, així com amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

BON GOVERN

Manual de Bon Govern

Manual de Politiques de Fundalis

Reglament Bon Govern Onada

Reglament del Centre Ocupacional

Reglament del Servei Prelaboral

Reglament de mitjans TIC

Reglament d’us de les instal.lacions

Manual d’imatge

PLA ESTRATÈGIC

Mapa estrategic

Objectius estrategics

Cartera de serveis a les persones

Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2019-22

Manual de Comunicació, Transparència_i Accés a la Informació

Auditoria Onada 2018

PREVENCIÓ DE DELICTES

Reglament de drets i deures dels treballadors

Reglament de regals i hospitalitat

Reglament de diligencia davant de tercers

Reglament de prevencio del blanqueig de capitals

Reglament de Compliment

Reglament canal de denúncies

Reglament de revisio del codi etic i del MPD

Protocol de prevenció de l’assatjament sexual

Informe de govern corporatiu: La Fundació Privada Onada no realitza inversions financeres temporals en el mercat de valors. En conseqüència no elabora cap informe relatiu al compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre quan fan aquest tipus d’inversions, segons acord del 20 de novembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.