PROGRAMA SIOAS 2021

Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental

Programa adreçat a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i/o trastorn de salut mental i demandants d’ocupació no ocupades, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, i també a persones treballadores en actiu que es trobin en la fase de seguiment a la inserció i/o que requereixin aplicar la metodologia de treball amb suport.

Amb el desenvolupament del projecte s’aconsegueix:

 • Disposar d’un dispositiu a nivell de comarca per a la inclusió a l’empresa ordinària de treballadors/es amb alguna discapacitat intel·lectual
 • Disposar els mitjans per mantenir la inserció aconseguida

Els objectius generals:

 • Millorar el grau d’ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona davant de les exigències d’accés al mercat laboral, tenint en compte les seves necessitats i característiques personals
 • Millorar les condicions d’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció sociolaboral
 • Sensibilitzar l’entorn laboral
 • Inserir a aquest col·lectiu en entorns ordinaris de treball, i promoure el manteniment de la inserció, facilitant mesures d’adaptació i seguiment de forma paral·lela a l’empresa i amb la persona

Per aconseguir els objectius principals se’n desprenen els següents:

 • Definir el perfil de cadascú, descobrir potencialitats i orientar respecte possibilitats laborals
 • Realitzar itineraris d’orientació i d’inserció fets a mida. Donar suport a les persones en els itineraris fent activitats de motivació, orientació, formació desenvolupament de les competències transversals, bàsiques i tecnicoprofessionals i pràctiques en empreses
 • Consolidar les competències transversals necessàries per desenvolupar el rol de treballador/a
 • Aprendre processos de recerca de feina
 • Assolir i mantenir les competències tecnicoprofessionals en el lloc de treball
 • Afavorir el manteniment del lloc de treball

Respecte al teixit empresarial

 • Sensibilitzar el teixit empresarial respecte les possibilitats del col·lectiu
 • Conèixer les empreses de la comarca, les seves necessitats i el seu posicionament respecte el col·lectiu
 • Assessorar respecte el col·lectiu i les seves potencialitats
 • Assessorar respecte la Llei General de Discapacitat , bonificacions, tipus de contractacions
 • Afavorir el procés d’inserció laboral i les adaptacions necessàries
 • Fomentar un bon clima a l’entorn laboral
 • Acompanyar en el procés de pràctiques i/o contractacions
 • Potenciar un entorn inclusiu que fomenti la contractació
 • Oferir el suport tècnic necessari per permetre i mantenir la inserció

Inclou tutories de formació i adquisició d’experiència professional, que es concreten en:

 1. Formació: tècniques de recerca de feina; competències transversals; alfabetització informàtica (nivell funcional d’informàtica i cerca de feina on-line); formació tecnicoprofessional
 2. Pràctiques no laborals en empreses ordinàries o en empreses d’inserció.
 3. Tutories d’acompanyament a la inserció.
 4. Seguiment posterior a la inserció.
 5. Treball amb suport.

Totes aquestes actuacions estan sempre adaptades a les necessitats de cada persona d’acord a un itinerari acordat des d’un inici amb ella mateixa, i en coordinació amb els professionals els quals són atesos.
És un programa cofinançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Inici: 1 de juliol de 2021. Fi: 30 de juny de 2022.