Serveis de suport a la Llar

Els serveis de suport a la llar ofereixen una atenció adaptada a les necessitats de cada persona en les activitats de la vida diària. L’objectiu principal és desenvolupar una vida el més autònoma possible, tant a la pròpia llar com a la comunitat.

LLAR RESIDÈNCIA

Ofereix un habitatge amb els suports necessaris per tal que les persones puguin desenvolupar-se amb autonomia i qualitat de vida. Són petits nuclis de convivència, ubicats en l’entorn urbà per potenciar la integració en la comunitat.

SUPORT A L’AUTONOMIA I VIDA INDEPENDENT

Facilita l’accés a una vida més independent, en el domicili habitual, oferint suports flexibles i dimàmics que s’ajustin a les necessitats i expectatives de la persona en cada moment (SAVI).

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

Conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

RESPIR FAMILIAR

El servei de Respir familiar facilita a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i a les seves famílies estades temporals en serveis residencials.

Skip to content