Finalitzats els estudis del projecte TEA Tarragona “Un espai pensat per a les persones”

La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb una subvenció de 112.500€ en els estudis previs per avaluar la necessitat de serveis especialitzats dirigits a les persones amb trastorn de l’espectre autista i persones amb discapacitat intel·lectual amb conductes d’alta complexitat.

S’ha portat a terme una anàlisi de la situació de les persones amb TEA i greus trastorns de conducta a la província de Tarragona, amb especial atenció al Camp de Tarragona. A partir d’aquestes dades, extretes de publicacions oficials i de dades facilitades des de la Generalitat de Catalunya, s’han identificat els principals serveis que necessiten tant aquestes persones com les seves famílies i finalment s’han dimensionat el centres i serveis necessaris per un abordatge inicial.

També s’ha desenvolupat el projecte funcional per a la posada en funcionament d’un Centre Ocupacional i un Centre Residencial, per 30 persones cadascun d’ells, adreçats a l’atenció a persones d’alta complexitat i les seves famílies, i s’ha redactat el Projecte Bàsic arquitectònic dels equipaments necessaris, pensant en serveis residencials, assistencials i educatius, tenint en compte la normativa aplicable a cadascun d’ells i el model d’atenció centrat en la persona.

Finalment, s’ha elaborat l’estudi de viabilitat del projecte, d’acord amb els mòduls econòmics i els ratis professionals establerts a l’actual Cartera de Serveis del Departament de Drets Socials.

El resultat de la feina feta, amb la col·laboració d’organitzacions i professionals experts en la temàtica que ens ocupa, com són la Fundació Ampans, la Fundació Santa Teresa del Vendrell, l’Estudi d’Arquitectura B\TA i la consultoria Broll, ha estat molt satisfactòri, i suposa un pas molt important per conèixer la realitat de la província, identificar la solució per afrontar els problemes actuals i poder iniciar en els propers mesos el projecte constructiu que permeti fer-ho realitat.

Amb el suport de: